Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
Staże zagraniczne – droga do kariery

Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048846

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Staże zagraniczne – droga do kariery” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z YouNet we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA102-048846 zawartej w dniu 27.07.2018 pomiędzy Powiatem Krakowskim/Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 10.2018 – 30.09.2019.
 5. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczniom startu na rynek pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych, w tym głównie z zakresu słownictwa specjalistycznego, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie.
 6. Celem szczegółowym w odniesieniu do szkoły jest: polepszenia jakości kształcenia zawodowego, udoskonalenia umiejętności organizacyjnych i językowych kadry, zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły i partnera oraz poprawa wizerunku szkoły.
 7. Projekt przyniesie też wymierne rezultaty partnerowi, takie jak: wzmocnienie szans na zatrudnienie ludzi młodych i ułatwienie im wchodzenia na rynek pracy, rozwinięcie kontaktów zagranicznych, pozyskanie nowej wiedzy o systemie kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności organizacyjnych.

Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności) z organizacji wysyłającej we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia.

 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 2. grupę docelową,
 3. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 4. wymagane dokumenty,
 5. prawa i obowiązki uczestników,
 6. zasady rezygnacji z projektu.
 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 8. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Stanisława Poletka 30, 32-043 Skała.
 9. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http:// http://www.lo-skala.edu.pl/.

Grupa docelowa

30 uczniów z ZSiPO w Skale , w tym:

– 15 osób kształcących się w zawodzie technik informatyk

– 15 osób kształconych się w zawodzie technik logistyk

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 1. Warunki ogólne
 2. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 3. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie. Rozpoczyna się w miesiącu październiku 2018 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 4. Rekrutację przeprowadzi komisja 2-osobowa w składzie: koordynator oraz inny pracownik szkoły, np. pedagog.
 5. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z regulaminem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 6. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.
 8. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u koordynatora projektu, ewentualnie w biurze projektowym.
 9. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
 10. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.
 11. Każda osoba dokonująca zgłoszenia do udziału w projekcie jest zobowiązana do podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie (załącznik nr 2) oraz klauzuli informacyjnej realizowanej w związku a art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) (załącznik nr 3).
 12. Rekrutacja – weryfikacja kryterium ogólnego

Posiadanie statusu ucznia ZSiPO w Skale na kierunkach technik informatyk lub technik logistyk – ocena: ocena: tak – 1 pkt., nie – 0 pkt., weryfikacja na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Uczniowie, którzy zdobędą 1 pkt. przejdą do dalszego naboru opisanego w pkt. III, prowadzonego oddzielnie dla każdej grupy zawodowej:

grupa I – uczniowie kierunku technik informatyk,

grupa II – uczniowie kierunku technik logistyk.

III. Rekrutacja – weryfikacja kryterium szczegółowego i dodatkowego:

 1. Ocena motywacji i średnia ocen z ostatniego semestru:
 2. a) Zostanie oceniona motywacja na podstawie pytań zawartych w formularzu zgłoszeniowym (ankieta). Przy każdej odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 0 do 4, wg klucza:

zdecydowanie się zgadzam – 4 pkt

raczej się zgadzam – 3 pkt.

trudno powiedzieć – 2 pkt.

raczej się nie zgadzam – 1 pkt.

zdecydowanie się nie zgadzam – 0 pkt.

Wynikiem oceny motywacji będzie średnia uzyskanych punktów.

 1. b) Nadane zostaną punkty za średnią ocen z ostatniego semestru/ roku wg. następującego klucza:

5 pkt. – przy średniej ocen mieszczącej się w przedziale od 5,0 i powyżej

4 pkt.– przy średniej ocen mieszczącej się w przedziale 4,5-4,9

3 pkt.– przy średniej ocen mieszczącej się w przedziale 4,0-4,4

2 pkt,– przy średniej ocen mieszczącej się w przedziale 3,5-3,9

1 pkt.– przy średniej ocen mieszczącej się w przedziale 3,0-3,4

0 pkt. – przy średniej ocen poniżej 3,0

 1. Kryterium dodatkowe: zostaną nadane dotykowe punkty (5 pkt.) za spełnienie kryterium uczęszczania w momencie zgłoszenia do klasy III.
 2. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza
 3. Punkty uzyskane w wyniku weryfikacji kryteriów opisanych w pkt. III zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe. Osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.
 4. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 4 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.
 5. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
 6. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.
 7. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg. ilości uzyskanych punktów
 8. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 9. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.
 10. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie rozpatrzyć zgłoszenie kandydata w terminie 2 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.
 11. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe
 12. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.
 13. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń, w dowolnym momencie trwania projektu.
 14. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności kandydata na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i ocena z zachowania.

Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji:
 2. a) Formularz zgłoszeniowy,
 3. b) Oświadczenie uczestnika projektu/zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 4. c) Oświadczenie uczestnika projektu/ klauzula informacyjna.
 5. Po zakwalifikowaniu do projektu:
 6. a) Deklaracja o stanie zdrowia,
 7. b) Europass-CV w języku angielskim,
 8. c) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,
 9. d) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,
 10. e) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności, czyli tzw. Karta Jakości Mobilności.

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 • Językowego,
 • kulturowego,
 • pedagogicznego,

W przypadku nieobecności na ww. zajęciach, uczeń zostanie wykluczony z wyjazdu na staż.

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Włoszech materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu we Włoszech, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu we Włoszech.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
 • rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zaświadczenie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.lo-skala.pl/.

Skała, 10.09.2018 r.