O projekcie– Droga do kariery

Projekt „Staże zagraniczne – droga do kariery” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.

W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków technik informatyk i technik logistyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw. Realizacja projektu ułatwi uczestnikom start na runku pracy poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych i umiejętności językowych, w tym głównie z zakresu słownictwa specjalistycznego a także kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości czy obycia w świecie. Dzięki wyjazdowymi uczniowie zdobędą kwalifikacje dostosowane do rynku pracy, specjalistyczne i pożądane przez pracodawców. Zaznajomią się z najnowszymi technologiami, z życiem w innym kraju europejskim. Dodatkowo zaspokoją potrzebę płynnego porozumiewania się w językach obcych. Mobilność pomoże wyrównać szanse naszych uczniów, jako osób z mniejszych miejscowości, o gorszych perspektywach zatrudnieniowych.

Projekt przyniesie także korzyści dla naszej szkoły oraz jej kadry, która widzi potrzebę umiędzynarodowienia placówki, a przede wszystkim polepszenia jakości kształcenia zawodowego. Organizacja zagranicznych staży to także szansa na podniesienie kompetencji językowych i organizacyjnych naszej kadry, nawiązanie nowych kontaktów oraz poprawienie wizerunku naszej placówki.

Staże zagraniczne odbędą się w okresie 11.02.2019 – 08.03.2019. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z branżowego języka angielskiego, prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia z języka włoskiego, zajęcia kulturowe, obejmujące zagadnienia dotyczące norm społecznych i funkcjonowania w kraju partnera oraz zajęcia z pedagogiem o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne we Włoszech pokryte zostaną z budżetu projektu.