PRAKTYKI ZAGRANICZNE – KLUCZEM DO SUKCESU

Projekt „PRAKTYKI ZAGRANICZNE – KLUCZEM DO SUKCESU” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 71 614,00 EUR.

W ramach projektu 28 naszych uczniów z kierunków technik informatyk i technik logistyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do greckich przedsiębiorstw. Realizacja projektu pozwoli stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju oraz ułatwi uczniom wejście na rynek pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych, umiejętności językowych, osobistych, społecznych i organizacyjnych tj. samodzielność, kreatywność.

Podczas pobytu w Grecji nasi uczniowie poznają nowoczesne technologie oraz praktyczne rozwiązania, sprawdzone w firmach o ugruntowanej pozycji na międzynarodowym rynku. Zdobędę kwalifikacje dostosowane do rynku pracy, specjalistyczne i pożądane przez pracodawców.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia liczby osób przedwcześnie kończących edukację, ponieważ praktyki w pozytywny sposób wpływają na samoocenę, podnosząc motywację dzięki czemu ludzie młodzi staną się bardziej aktywni i kreatywni.

Projekt przyniesie także korzyści dla naszej szkoły oraz jej kadry, która widzi potrzebę umiędzynarodowienia placówki, a przede wszystkim polepszenia jakości kształcenia zawodowego. Organizacja zagranicznych staży to szansa na udoskonalenie umiejętności organizacyjnych i językowych kadry, nawiązanie nowych kontaktów oraz poprawienie wizerunku naszej placówki.

Staże zagraniczne odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z branżowego języka angielskiego, zajęcia kulturowe z elementami języka greckiego, obejmujące zagadnienia dotyczące norm społecznych i funkcjonowania w kraju partnera oraz zajęcia z pedagogiem o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty. Będą one stanowić istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji zostaną pokryte zostaną z budżetu projektu.